16 stycznia 2014

Cele i zadania Fundacji

Cele i zadania Fundacji skupiają się na niesieniu szeroko rozumianej pomocy osobom głęboko upośledzonym umysłowo i fizycznie od urodzenia. Pomoc ta rozumiana jest jako tworzenie równych szans dla najsłabszej i dyskryminowanej grupy społecznej.

Polega m.in. na: pomaganiu upośledzonym osobom w uzyskaniu samodzielności oraz utrwalaniu nabytych umiejętności, działaniach integracyjnych ze środowiskiem i społeczeństwem, zapewnieniu wsparcia ich rodzinom.

Priorytetowym działaniem Fundacji jest uruchomienie i utrzymywanie Domu dla zapewnienia dożywotniego pobytu i indywidualnego osiągania poprawy stanu zdrowia i rozwoju osób upośledzonych w atmosferze poszanowania godności, sprawiedliwości i równości. W tym celu Fundacja czuwa nad realizacją umowy dotyczącej uruchomienia Domu, zawartą z SS. Albertynkami oraz kontynuuje i wspiera działalność, która ma na celu otwarcie Domu.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:

  • wsparcie materialne i profesjonalne dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów,
  • zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne,
  • wyjazdy na zgrupowania i obozy,
  • warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapia-arteterapia,
  • aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy),
  • wspieranie Sióstr Albertynek w prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.

Statutowe i projektowe cele Fundacji obejmują również różnego rodzaju oddziaływania na opinię publiczną (spotkania, odczyty, prasa, radio, telewizja, ulotki, serwis www) poprzez ukazywanie wartości i godności osób upośledzonych).