Statut Fundacji

Statut Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie

Tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 19 października 2010 r., z dnia 19 stycznia 2011 r. oraz 11 lipca 2018 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja, dla której uchwalono niniejszy Statut, została ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej nr 96 w Krakowie, Rep. A. nr 5992/91, którego kserokopia stanowi załącznik do Statutu.
2. Fundacja nosi nazwę „Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie” i zwana jest dalej w skrócie „FMTK”.
3. Siedzibą FMTK jest Kraków a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej a w miarę rozwoju i potrzeb, także obszar innych krajów.

§ 2.

1. FMTK działa na zasadach określonych w:
– ustawie z 6.IV.1984 r. o fundacjach, w brzmieniu tekstu jednolitego (Dz.U. 19/91, poz.203),
– rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13.IV.1984 r. w sprawie rejestru fundacji (Dz.U. 27/84, poz. 139) zmienionym rozp. Min. Sprawiedl. w sprawie REJESTRU (Dz.U. 64/91, poz.278),
– ustawie o stosunku Państwa do Kościoła z 17.V.1989 r. (Dz.U. 29/89, poz. 154),
– postanowieniach Statutu FMTK.
2. FMTK uzyskuje osobowość prawną na mocy przepisu art.7 ust.1 tekstu jednolitego ustawy o fundacjach.
3. FMTK jest podmiotem praw i obowiązków oraz zdolności do działania w granicach obowiązującego prawa.

§ 3.

1. Ustawowy nadzór nad FMTK – co do zgodności jej działania z przepisami prawa, statutem i głównym celem FMTK – sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może w szczególności przeprowadzać kontrolę działalności FMTK, ma prawo żądać sprawozdań z działalności Zarządu FMTK oraz przedstawiania programów działalności FMTK a także badać prawidłowość wykorzystywania środków finansowych czy innych zasobów majątkowych FMTK.
3. Likwidacja FMTK może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w art. 15 jednolitego tekstu ustawy oraz trybem ustalonym w § 9 statutu. Pozostałe po likwidacji FMTK składniki majątku (rzeczowe lub saldo dodatnie) przechodzą do dyspozycji innej organizacji charytatywnej.

II. Cel i zadania FMTK

§ 4.

Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej FMTK, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwienie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowa i indywidualnego rozwoju.

§ 5.

Fundacja realizuje główny cel wszystkimi dostępnymi środkami, w szczególności poprzez:
1) wspieranie działalności stałego Ośrodka Opieki Rodzinnej w Krakowie,
2) powołanie trwałej wspólnoty typu rodzinnego, skupiającej podopiecznych oraz opiekunów i innych osób,
3) zapewnienie powołanej wspólnocie:
– warunków praktycznej realizacji zasady miłości bliźniego z poszanowaniem godności, sprawiedliwości i równości (bez jakichkolwiek różnic np.: ze względu na pochodzenie, płeć, pokrewieństwo, wykształcenie, charakter, usposobienie, uprzedzenia czy sympatie),
– stałej opieki duszpasterskiej,
– stałej wszechstronnej pomocy charytatywno-opiekuńczej sióstr zakonnych (także dla przyuczenia opiekunów-asystentów lub opiekunek-asystentek zwłaszcza do obowiązków i czynności pielęgnacyjnych),
– opieki i rehabilitacji zdrowotnej przez lekarzy-specjalistów, systematycznych kontaktów ze środowiskiem katolickim dla pozyskania kręgu przyjaciół i ewentualnych kandydatów na ochotników opiekunów-asystentów lub opiekunek-asystentek,
– oddziaływania na opinię publiczną (spotkania, odczyty, prasa, radio, telewizja) poprzez ukazywanie wartości i godności osób upośledzonych,
– współpracy z władzami kościelnymi i administracyjnymi, instytucjami, organizacjami a także osobami indywidualnymi, którymi bliska jest idea charytatywnej pomocy rodzinnej lub którzy prowadzą działalność zbliżoną albo zbieżną z celem Fundacji (np. : Ośrodek Dziennej Adaptacji, Świetlica Kurii Archidiecezji Krakowskiej przy ulicy Wjazdowej, Arcybractwo Miłosierdzia w Krakowie itp.).
4) organizowanie działań wspierających rozwój fizyczny i duchowy osób upośledzonych umysłowo, w tym budowę ośrodka rehabilitacji fizycznej tych osób.

III. Środki działania FMTK

§ 6.

Mienie FMTK stanowią:
1) środki pieniężne w gotówce i na kontach wraz z odsetkami od wkładów, pochodzące z ofiarności publicznej,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) nieruchomości (budynkowe, ziemskie, parcele) zakupione przez FMTK bądź uzyskane wg pkt. 2),
4) dotacje, zasiłki, stypendia państwowe, samorządowe, przedsiębiorstw państwowych czy prywatnych oraz spółek a także osób prawnych i fizycznych przyznawane dla FMTK i jej podopiecznych,
5) ofiarowane lub zakupione nieruchomości.

§ 7.

1. Mienie Fundacji przeznaczone jest do realizacji zasadniczego celu statutowego, o którym mowa w § 4 statutu.

2. Ofiary, darowizny, zapisy i spadki przekazane dla FMTK mogą być przeznaczone na realizację celów, o których mowa w § 4 i 5 statutu tylko wówczas, gdy ofiarodawcy nie określają innego, konkretnego celu, zbieżnego ze statutem FMTK, na który mają być zużyte przekazane środki (np. specjalistyczne badania, leczenia, operacje, zabiegi, zakup leków czy aparatury itp.).

3. FMTK odpowiada całym majątkiem ale bez uszczerbku dla podopiecznych za zobowiązania zaciągnięte w jej interesie i w jej imieniu przez statutowych przedstawicieli.

4. Z tego powodu zobowiązania majątkowe w imieniu FMTK mają prawo podejmować wyłącznie kompetentni i upoważnieni członkowie Zarządu Fundacji określeni w statucie.

IV. Struktura organizacyjna FMTK

§ 8.

1. Strukturę organizacyjną FMTK tworzą:
1) fundatorzy tj. członkowie, założyciele fundacji, wymienieni w akcie ustanowienia FMTK,
2) opiekunowie, czyli uczestniczący w działalności FMTK:
a) najbliżsi członkowie rodzin sprawujący opiekę nad podopiecznymi będącymi osobami znacznie upośledzonymi umysłowo i fizycznie, przebywającymi dożywotnio w Ośrodku Opieki Rodzinnej (wymienionymi w załącznikach do aktu notarialnego – umowy darowizny z dna 7 lipca 2010 r., Rep. A nr 21013/2010.),
b) inne osoby wskazane uchwałą Rady Fundacji.
3) podopieczni tj. osoby znacznie upośledzone umysłowo i fizycznie, na rzecz których FMTK bezpośrednio lub pośrednio realizuje cele FMTK określone w § 4 Statutu.

2. Fundatorzy i opiekunowie pełnią swe funkcje społecznie.

3.Organami FMTK są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Komisja Kontrolna Fundacji.

§ 9.

1. Rada Fundacji jest najwyższym organem FMTK.

2. W jej skład wchodzi od 4 do 8 osób powoływanych wspólnie przez fundatorów i opiekunów zwykłą większością głosów, przy zachowaniu quorum co najmniej ½, na 5-letnią kadencję, z możliwością ponownego wyboru.

3. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością jej składu przy zachowaniu quorum większego niż ½ jej składu.

4. Rada Fundacja wybiera ze swego składu przewodniczącego Rady Fundacji, który zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom.

5. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powoływanie członków Zarządu i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu przed upływem kadencji, z ważnych powodów, większością 2/3 jej składu,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie programu działania i planu finansowania FMTK na okres roczny,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z realizacji programu działania i rozliczenia finansowego za okres roczny,
4) przyjmowanie i aprobowanie sprawozdań Komisji Kontrolnej oraz podejmowanie stosownych decyzji,
5) udzielanie zaleceń co do kierunku oraz uwag co do działalności na przyszłość,
6) ustalanie, w formie corocznej uchwały Rady Fundacji dla trwałych składników majątku FMTK, limitu wartości powyżej którego ewent. zamiar ich zbycia wymaga zgody Rady, wyrażonej większością 2/3 głosów. Zbywanie innych składników majątku trwałego FMTK, mieszczących się poniżej ustalonego limitu wartości, jest możliwe w wypadkach koniecznych, ekonomicznie uzasadnionych, na mocy decyzji Zarządu Fundacji.
7) Ustalenie statutu FMTK, jak również zmiany jego postanowień,
8) Podejmowanie uchwały o likwidacji FMTK większością 2/3 jej składu, która podlega zatwierdzeniu wspólnie przez fundatorów i opiekunów większością 2/3 głosów przy quorum co najmniej 1/2.

§10.

1. Zarząd Fundacji jest władzą wykonawczą FMTK, powoływaną przez Radę Fundacji w składzie 2 lub 3 członków (w tym przewodniczącego) na 5-letnią kadencję, z możliwością ponownego wyboru. Zarząd odbywa zebrania stosownie do potrzeb, jednak co najmniej raz w miesiącu.

2. Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom.

3. Zarząd Fundacji:
1) kieruje działalnością FMTK,
2) podejmuje decyzje w bieżących sprawach działalności statutowej z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w statucie dla innych władz FMTK,
3) przedkłada wnioski i propozycje na posiedzenie Rady Fundacji,
4) reprezentuje FMTK na zewnątrz,
5) składa oświadczenia woli w imieniu FMTK, które wymagają dla swej ważności współdziałania dwóch członków Zarządu, co dotyczy zwłaszcza dokonywania w imieniu FMTK wszelkich czynności prawnych o charakterze zobowiązującym i rozporządzającym,
6) opracowuje i przedkłada programy, plany, preliminarze i niezbędne sprawozdania dla Rady Fundacji oraz dla władz,
7) przewodniczący Zarządu powiadamia przewodniczącego Rady i przewodniczącego Komisji Kontrolnej Fundacji o terminie i porządku obrad Zarządu,
8) niezwłocznie wyznacza i zawiadamia o terminie i miejscu wspólnego spotkania fundatorów i opiekunów we wszystkich przypadkach, gdy statut to przewiduje. Zawiadomienie powinno być dokonane listem poleconym,
9) W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji FMTK przez Radę Fundacji, zatwierdzoną zgodnie z § 9 ust. 5 pkt 8 statutu, członkowie Zarządu pełnią funkcje członków Komisji Likwidacyjnej FMTK, która ma obowiązek zlikwidowania majątku FMTK celem pokrycia jej zobowiązań oraz dokonania zgłoszenia o likwidacji odpowiednim organom.
4. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu, w głosowaniu jawnym. Dla ważności uchwały konieczne jest osiągnięcie bezwzględnej większości składu Zarządu przy quorum większym niż ½ jego składu, a w przypadku dwuosobowego Zarządu konieczne jest osiągnięcie jednomyślności całego jego składu.

§ 11.

1. Komisja Kontrolna Fundacji, powołana przez Radę Fundacji w składzie co najmniej 2 osób, sprawuje funkcje kontrolne stale a robocze spotkania powinna odbywać co najmniej raz w miesiącu a także na każde żądanie przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Do zadań Komisji Kontrolnej należy w szczególności:
1) prowadzenie kontroli i oceny działalności bieżącej FMTK, przestrzegania statutu oraz obowiązujących przepisów,
2) prowadzenie kontroli całokształtu działalności Fundacji szczególnie zaś realizacji zasadniczego celu FMTK,
3) prowadzenie kontroli i oceny gospodarowania i działalności finansowo-księgowej FMTK,
4) przedkładanie Radzie i Zarządowi Fundacji protokołów, informacji, opinii i uwag pokontrolnych,
5) składanie Radzie Fundacji sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie do Rady z wnioskiem o udzielenie Zarządowi corocznego absolutorium,
3. Osoby wchodzące w skład Komisji Kontrolnej Fundacji:
– nie mogą być członkami pozostałych organów Fundacji oraz nie mogą pozostawać z członkami pozostałych organów w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
– pełnią swoje obowiązki społecznie, bez prawa do wynagrodzenia,
Mogą otrzymywać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.
4. Komisja Kontrolna wybiera spośród swojego grona przewodniczącego, który zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom.
5. Decyzje Komisji Kontrolnej podejmowane są w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu Komisji Kontrolnej, w głosowaniu jawnym. Dla ważności uchwały konieczne jest osiągnięcie jednomyślności całego jej składu.

§ 12.

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do osób wymienionych w § 8 Statutu, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w § 8 Statutu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku FMTK na rzecz jej członków, w tym wymienionych w § 8 Statutu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie FMTK, w tym wymienieni w § 8 Statutu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13.

Nie można równocześnie sprawować funkcji w więcej niż jednym organie FMTK.

Zarząd Fundacji, 11.07.2018 r.

Dorota Gaudyn-Otowska
Stanisław Radoń