Cele i zadania Fundacji

Jak pomagamy naszym podopiecznym?

Cele i zadania Fundacji skupiają się na niesieniu szeroko rozumianej pomocy osobom głęboko upośledzonym umysłowo i fizycznie od urodzenia. Pomoc ta rozumiana jest jako tworzenie równych szans dla najsłabszej i dyskryminowanej grupy społecznej.

Nasza praca polega m.in. na: pomaganiu upośledzonym osobom w uzyskaniu samodzielności oraz utrwalaniu nabytych umiejętności, działaniach integracyjnych ze środowiskiem i społeczeństwem, zapewnieniu wsparcia ich rodzinom.

Priorytetowym działaniem Fundacji jest uruchomienie i utrzymywanie Domu dla zapewnienia dożywotniego pobytu i indywidualnego osiągania poprawy stanu zdrowia i rozwoju osób upośledzonych w atmosferze poszanowania godności, sprawiedliwości i równości. W tym celu Fundacja czuwa nad realizacją umowy dotyczącej uruchomienia Domu oraz kontynuuje i wspiera działalność, która ma na celu otwarcie Domu.

Statutowe i projektowe cele Fundacji

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:

  • Wsparcie materialne i profesjonalne dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów.
  • Zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne.
  • Wyjazdy na zgrupowania i obozy.
  • Warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapia-arteterapia.
  • Aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy).
  • Wspieranie Sióstr Albertynek w prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.

Statutowe i projektowe cele Fundacji obejmują również różnego rodzaju oddziaływania na opinię publiczną (spotkania, odczyty, prasa, radio, telewizja, ulotki, serwis WWW) poprzez ukazywanie wartości i godności osób upośledzonych.