Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2021

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie w roku 2020

Sporządzone w Krakowie w dniu 3.10.2022 r.

1. Informacje ogólne

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie

30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12,

wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r.

data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 22 grudnia 2004 r.

nr KRS: 0000067177 REGON: 350561061

 

Członkowie zarządu:

Stanisław Radoń, zam. 30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12 – Przewodniczący

Dorota Gaudyn-Otowska, zam. 31-803 Kraków, ul. Na Lotnisku 17/44 – Członek Zarządu

 

Cele statutowe:

Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:

– szeroko rozumiane wsparcie dla podopiecznych oraz ich rodzin, zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, warsztaty terapii zajęciowej (psychoterapia-arteterapia) oraz poszukiwanie partnera celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.  Należy podkreślić, że poszukiwanie oraz pozyskanie celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej stanowi aktualnie dla Fundacji konieczność głównie z tego powodu, że Fundacja nie jest w stanie dokończyć budowy Domu Opieki Rodzinnej ze względu na brak środków (kwota potrzebna na dokończenie domu oraz jego uruchomienie aktualnie przekracza 4 000 000 PLN) a pozyskiwane wpłaty z 1% oraz osób indywidualnych nie wystarczają nawet na wykonywanie podstawowej działalności statutowej.

Z przeprowadzonych przez Zarząd analiz wynika, że w aktualnej sytuacji Polski jedynie skuteczną jest duża reklama w mediach ogólnopolskich. Ponieważ koszt takiej skutecznej reklamy przekracza zapewne 1 000 000 PLN, dlatego mniejszej Fundacji na to nie stać. Zaś pieniądze pozyskane z reklamy o mniejszym zasięgu praktycznie pokrywają zainwestowane w taką reklamę środki (taka reklama jest z przyczyn ekonomicznych niewskazana). Stąd Fundacja prowadzi głównie reklamę poprzez pozycjonowanie strony internetowej (relatywnie niskie koszty reklamowe), która okazuje się wystarczająca (Fundacja na słowa kluczowe „fundacja Kraków” znajduje się na pierwszej stronie wyszukiwania).

Celem zabezpieczenia pobytu i zapewnienia opieki podopiecznym Fundacji Zarząd prowadzał szereg działań i rozmów celem znalezienie potencjalnych partnerów (Cami, Herbewo, Urząd Marszałkowski, Caritas, Kuria Krakowska, Urząd Marszałkowski, Siostry Albertynki, Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Podjęte w roku 2020 rozmowy zakończyły się sukcesem. Efektem tych rozmów było przekazanie w formie darowizny Domu Opieki Dożywotniej znajdującego się w Krakowie Bodzowie przy ul. Wielkanocnej 58 wraz z działkami 240 i 241 na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Przekazania Domu Opieki Dożywotniej znajdującego się w Krakowie Bodzowie przy ul. Wielkanocnej 58 wraz z działkami 240 i 241 dokonano dnia 16 lipca 2020 roku (Akt Notarialny Rep.A nr 18984/2020 sporządzony i podpisany w Kancelarii Notarialnej Knuplerz & Knuplerz Kraków).

Operat szacunkowy nieruchomości składającej się z działek numery 240 oraz 241, zabudowanej budynkiem Domem Dożywotniej Opieki przy ul. Widłakowej nr 58, sporządzony dnia 14 lutego 2020 roku przez mgr. inż. Jacka Wróbla, wskazuje na fakt, iż wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości wynosi 3 962 700 PLN. Taki koszt poniosła Fundacja celem zabezpieczenia pobytu oraz zapewnienia całodobowej opieki swoich 25 podopiecznych w przekazanym na rzecz Gminy Miejskiej Kraków Domu Dożywotniej Opieki przy ul. Widłakowej nr 58. Gwarancją zabezpieczającą pobyt oraz zapewnienie całodobowej opieki 25 podopiecznych Fundacji stanowi dołączony do Aktu Notarialnego Aneks.

Należy podkreślić, że decyzję o przekazaniu w formie darowizny majątku Fundacji podjęto po długich i twardych rozmowach wewnątrz członków Fundacji, ponieważ takie rozwiązania (darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Kraków) traktowane było od samego początku jako ostateczność. Zarząd Fundacji nie widząc innego rozwiązania – po rozmowach z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witoldem Kramarzem – jeszcze raz zaproponował Radzie Fundacji to rozwiązanie. Rada Fundacji po spotkaniu i dyskusji z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witoldem Kramarzem oraz jego zastępcami wyraziła pozytywną opinię na temat przekazania w formie darowizny Domu Opieki Dożywotniej znajdującego się w Krakowie Bodzowie przy ul. Wielkanocnej 58 wraz z działkami 240 i 241 w zamian za zagwarantowanie pierwszeństwa pobytu oraz zapewnienia całodobowej opieki dla podopiecznych Fundacji w liczbie 25. Gwarancją wywiązania się z umowy jest podpisany Aneks do aktu notarialnego, na którym są wyszczególnione osoby mające mieszkać w tym Domu po jego uruchomieniu.

Aktualnie FMTK oczekuje na finalizację zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. MOPS jest już w posiadaniu pozwolenia na budowę jednak czeka na decyzję Prezydenta m. Krakowa odnośnie odmrożenia funduszy przeznaczonych na budowę Domem Opieki Dożywotniej (stan z wrześnie 2022 roku).

W związku z tym, że FMTK nie podejmie się samodzielnego zarządzania Domem Opieki Dożywotniej, podjęto decyzję o sprzedaży działki numer 227/1, którą sfinalizowana dnia 26.05.2021 roku. Zdobyte w ten sposób fundusze będą mogły być wykorzystane jako materialne wsparcie dla podopiecznych Fundacji w wyniku wystąpienia różnych życiowych problemów do momentu uruchomienia domu. Fundusze te ponadto będą stanowiły wsparcie dla podopiecznych w przypadku uruchomienia domu.

Działalność pożytku publicznego

– styczeń, luty, marzec 2022r

Przeprowadzenie zajęć z ceramiki z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie we współpracy z ŚDS Caritas.

Zajęcia polegające na wyrażeniu własnych emocji, uczuć, tworząc i dekorując kolorowymi szkliwami wymyślone przez siebie formy w glinie ceramicznej. Efektem końcowym są atrakcyjne formy sztuki użytkowej budzące satysfakcję u autorów i podziw u odbiorców.

– kwiecień, maj, czerwiec 2022r.

Kontynuacja zajęć w terapii z ceramiki i pantomimy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Prezentacja działań osób niepełnosprawnych na kiermaszu i Tygodniu Osób niepełnosprawnych na Rynku Krakowa od 17.06.2022r. – form ceramicznych i teatru plastycznego etiudy „Niebieski” we współpracy z ŚDS Caritas.

– lipiec, sierpień, wrzesień 2022r.

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin nad morzem Bałtyckim w Międzywodziu. Wyjazd w terminie:16.08.2022-29.08.2022r.

organizacja i przeprowadzenie pleneru malarskiego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie nad Bałtykiem w Dziwnówku obóz w terminie :11.09.2022-25.09.2022r.

– październik, listopad, grudzień 2022r.

Zorganizowanie wystawy prac osób niepełnosprawnych malarstwa i ceramiki w kawiarnio-galerii „Cudowne Lata”- Rynek Podgórski Kraków. Przeprowadzenie prób pantomimy i prezentacja występu na Artystycznych Spotkaniach Gaudium w Krakowie w dniach od 24.10.2022r.

Przygotowanie przeżywania Dni Bożego Narodzenia w działaniach terapeutycznych.

Przeprowadzenie wspólnego świętowania przy współpracy ŚDS Caritas.

Reklama

Fundacja w dalszym ciągu prowadzi reklamę w ograniczonym – ze względu na posiadane środki – reklamę tj. poprzez pozycjonowanie przez firmę zewnętrzną strony internetowej oraz podtrzymywanie kontaktów z TVN, Polska Press, Radiem Kraków, Wydawnictwem WAM, portalem Odeon i Gościem Niedzielnym. Taki rodzaj reklamy na obecnym etapie okazuje się być optymalny, bo jest relatywnie tani a równocześnie wystarczający (Fundacja na słowa kluczowe „fundacja Kraków” znajduje się na pierwszej stronie wyszukiwania).

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Brak.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Wpłaty z 1%: 2 099,40 PLN

Przychody z prywatnych źródeł: 17 966,00 PLN

Przychody od darowizn osób prawnych: 377,00 PLN

Przychody ze sprzedaży majątku Fundacji (działka 227/1): 1 000 000,00 PLN

OGÓŁEM: 1 020 442,40 PLN

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Brak.

7. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty nieodpłatnej dz.p.p.: 182,42 PLN

Koszty administracyjne: 20 342,63 PLN

Koszty operacyjne: 18 433,72 PLN (koszt sprzedanej działki)

9-12. Dane o zatrudnieniu w fundacji

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

13-23.

13. Dane o pożyczkach

Brak

14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

PKO BP S.A. I Oddział Kraków: 62 1020 2892 0000 5802 0016 1422

Kwota: 1 023 192,46 PLN

15. Dane o nabytych obligacjach

Brak

16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Brak

17. Dane o nabytych nieruchomościach

Brak

18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych

Brak

19. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Aktywa: 1 024 182,22 PLN

20. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Zobowiązania: 989,76 PLN

21. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Nie dotyczy

22. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.

23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych CIT-8

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli zewnętrznej.