Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2020

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie w roku 2020

Sporządzone w Krakowie w dniu 1 czerwca 2021 r.

1. Informacje ogólne

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie

30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12,

 – wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r.

– data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 22 grudnia 2004 r.

– nr KRS: 0000067177 REGON: 350561061

Członkowie zarządu:

– Stanisław Radoń, zam. 30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12 – Przewodniczący
– Dorota Gaudyn-Otowska, zam. 31-803 Kraków, ul. Na Lotnisku 17/44 – Członek Zarządu

Cele statutowe:
Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:

– Szeroko rozumiane wsparcie dla podopiecznych oraz ich rodzin, zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, warsztaty terapii zajęciowej (psychoterapia-arteterapia) oraz poszukiwanie partnera celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.  Należy podkreślić, że poszukiwanie oraz pozyskanie celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej stanowi aktualnie dla Fundacji konieczność głównie z tego powodu, że Fundacja nie jest w stanie dokończyć budowy Domu Opieki Rodzinnej ze względu na brak środków (kwota potrzebna na dokończenie domu oraz jego uruchomienie aktualnie przekracza 4 000 000 PLN) a pozyskiwane wpłaty z 1% oraz osób indywidualnych nie wystarczają nawet na wykonywanie podstawowej działalności statutowej.

– Z przeprowadzonych przez Zarząd analiz wynika, że w aktualnej sytuacji Polski jedynie skuteczną jest duża reklama w mediach ogólnopolskich. Ponieważ koszt takiej skutecznej reklamy przekracza zapewne 1 000 000 PLN, dlatego mniejszej Fundacji na to nie stać. Zaś pieniądze pozyskane z reklamy o mniejszym zasięgu praktycznie pokrywają zainwestowane w taką reklamę środki (taka reklama jest z przyczyn ekonomicznych niewskazana). Stąd Fundacja prowadzi głównie reklamę poprzez pozycjonowanie strony internetowej (relatywnie niskie koszty reklamowe), która okazuje się wystarczająca (Fundacja na słowa kluczowe „fundacja Kraków” znajduje się na pierwszej stronie wyszukiwania).

–  Celem zabezpieczenia pobytu i zapewnienia opieki podopiecznym Fundacji Zarząd prowadzał szereg działań i rozmów celem znalezienie potencjalnych partnerów (Cami, Herbewo, Urząd Marszałkowski, Caritas, Kuria Krakowska, Urząd Marszałkowski, Siostry Albertynki, Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Podjęte w roku 2020 rozmowy zakończyły się sukcesem. Efektem tych rozmów było przekazanie w formie darowizny Domu Opieki Dożywotniej znajdującego się w Krakowie Bodzowie przy ul. Wielkanocnej 58 wraz z działkami 240 i 241 na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Przekazania Domu Opieki Dożywotniej znajdującego się w Krakowie Bodzowie przy ul. Wielkanocnej 58 wraz z działkami 240 i 241 dokonano dnia 16 lipca 2020 roku (Akt Notarialny Rep.A nr 18984/2020 sporządzony i podpisany w Kancelarii Notarialnej Knuplerz & Knuplerz Kraków).

– Operat szacunkowy nieruchomości składającej się z działek numery 240 oraz 241, zabudowanej budynkiem Domem Dożywotniej Opieki przy ul. Widłakowej nr 58, sporządzony dnia 14 lutego 2020 roku przez mgr. inż. Jacka Wróbla, wskazuje na fakt, iż wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości wynosi 3 962 700 PLN. Taki koszt poniosła Fundacja celem zabezpieczenia pobytu oraz zapewnienia całodobowej opieki swoich 25 podopiecznych w przekazanym na rzecz Gminy Miejskiej Kraków Domu Dożywotniej Opieki przy ul. Widłakowej nr 58. Gwarancją zabezpieczającą pobyt oraz zapewnienie całodobowej opieki 25 podopiecznych Fundacji stanowi dołączony do Aktu Notarialnego Aneks.

– Należy podkreślić, że decyzję o przekazaniu w formie darowizny majątku Fundacji podjęto po długich i twardych rozmowach wewnątrz członków Fundacji, ponieważ takie rozwiązania (darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Kraków) traktowane było od samego początku jako ostateczność. Zarząd Fundacji nie widząc innego rozwiązania – po rozmowach z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witoldem Kramarzem – jeszcze raz zaproponował Radzie Fundacji to rozwiązanie. Rada Fundacji po spotkaniu i dyskusji z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witoldem Kramarzem oraz jego zastępcami wyraziła pozytywną opinię na temat przekazania w formie darowizny Domu Opieki Dożywotniej znajdującego się w Krakowie Bodzowie przy ul. Wielkanocnej 58 wraz z działkami 240 i 241 w zamian za zagwarantowanie pierwszeństwa pobytu oraz zapewnienia całodobowej opieki dla podopiecznych Fundacji w liczbie 25. Gwarancją wywiązania się z umowy jest podpisany Aneks do aktu notarialnego, na którym są wyszczególnione osoby mające mieszkać w tym Domu po jego uruchomieniu.

Działalność pożytku publicznego

 – Styczeń: Praca nad budowaniem relacji z otoczeniem przy pomocy form multimedialnych z zachowaniem obostrzeń pandemicznych. Praca z tabletem, telefonem-videokonferencje.

 – Luty: Praca nad codzienną kontrolą własnego zdrowia i wdrażania higieny pandemicznej do życia codziennego. Wsparcie w odwiedzaniu lekarzy specjalistów i w szczepieniu przeciw Covid 19.

– Marzec: Praca nad umiejętnością definiowania i wyrażania własnych problemów i emocji. Scenki tematyczne w pantomimie, formy relaksacji z muzyką. Dekoracje Wielkanocne

– Kwiecień: Kształtowanie umiejętności w dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd. Pomoc w pracach gospodarstwa domowego. Kontynuacja wsparcia w szczepieniach przeciwko Covid19

– Maj: Wyjścia rekreacyjne i plenerowe w obostrzeniu pandemicznym.

– Czerwiec: Rozwijanie zainteresowań i hobby. Działania warsztatowe w pracowni ceramicznej, poznawanie techniki i próby ceramiczne.

– Lipiec: Grilowanie i słuchanie muzyki w plenerze. Zajęcia z ogrodnictwa i dekoracji otoczenia.

– Sierpień: Plener malarski i fotograficzny nad Morzem Bałtyckim

– Wrzesień: Plener malarski i fotograficzny nad jeziorem

– Październik, Listopad: Spotkania integracyjne prezentujące twórczość osób niepełnosprawnych

– Grudzień: Przygotowania do Świąt Bożego narodzenia – robienie dekoracji i prezentów w różnych technikach.

Reklama

Fundacja w dalszym ciągu prowadzi reklamę w ograniczonym – ze względu na posiadane środki – reklamę tj. poprzez pozycjonowanie przez firmę zewnętrzną strony internetowej oraz podtrzymywanie kontaktów z TVN, Polska Press, Radiem Kraków, Wydawnictwem WAM, portalem Odeon i Gościem Niedzielnym. Taki rodzaj reklamy na obecnym etapie okazuje się być optymalny, bo jest relatywnie tani a równocześnie wystarczający (Fundacja na słowa kluczowe „fundacja Kraków” znajduje się na pierwszej stronie wyszukiwania).

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Brak.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Wpłaty z 1% – 2 681,90 PLN
Przychody z innych źródeł – 6 733,00 PLN

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Brak.

7. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty realizacji zadań statutowych: 3 236,10 PLN
Koszty administracyjne: 21 959,63 PLN

OGÓŁEM: 25 195,73 PLN

9-12. Dane o zatrudnieniu w fundacji

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

13-23.

 1. Dane o pożyczkach

Brak

 1. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

PKO BP S.A. I Oddział Kraków: 62 1020 2892 0000 5802 0016 1422

Kwota: 24 161,21 55 PLN

 1. Dane o nabytych obligacjach

Brak

 1. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Brak

 1. Dane o nabytych nieruchomościach

Brak

 1. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych

Brak

 1. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Aktywa: 43 767,11 PLN

 1. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Zobowiązania: 989,76 PLN

 1. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Nie dotyczy

 1. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.

 1. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych

CIT-8

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli zewnętrznej.