Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2019

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie w roku 2019

Sporządzone w Krakowie w dniu 23 czerwca 2020 r.

1. Informacje ogólne

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie

30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12,

– wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r.

– data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 22 grudnia 2004 r.

– nr KRS: 0000067177 REGON: 350561061

Członkowie zarządu:
– Stanisław Radoń, zam. 30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12 – Przewodniczący
– Dorota Gaudyn-Otowska, zam. 31-803 Kraków, ul. Na Lotnisku 17/44 – Członek Zarządu

Cele statutowe:
Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:

– Szeroko rozumiane wsparcie dla podopiecznych oraz ich rodzin, zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, warsztaty terapii zajęciowej (psychoterapia-arteterapia) oraz poszukiwanie partnera celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.

– Należy podkreślić, że poszukiwanie oraz pozyskanie celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej stanowi aktualnie dla Fundacji konieczność głównie z tego powodu, że Fundacja nie jest w stanie dokończyć budowy Domu Opieki Rodzinnej ze względu na brak środków (kwota potrzebna na dokończenie domu oraz jego uruchomienie aktualnie przekracza 4 000 000 PLN) a pozyskiwane wpłaty z 1% oraz osób indywidualnych nie wystarczają nawet na wykonywanie podstawowej działalności statutowej oraz administrację (w 2019 roku zebrano nieco ponad 4 000 złotych). Z przeprowadzonych przez Zarząd analiz wynika, że w aktualnej sytuacji Polski jedynie skuteczną jest duża reklama w mediach ogólnopolskich. Ponieważ koszt takiej skutecznej reklamy przekracza zapewne 1 000 000 PLN, dlatego mniejszej Fundacji na to nie stać. Zaś pieniądze pozyskane z reklamy o mniejszym zasięgu praktycznie pokrywają zainwestowane w taką reklamę środki (taka reklama jest z przyczyn ekonomicznych niewskazana). Podejmowane w poprzednich latach próby pozyskanie środków unijnych okazały się nieskuteczne, głównie z tego powodu, że Fundacja traktowana jest jako prywatna inicjatywa małej grupy samotnych matek wychowujących swoje głęboko upośledzone dzieci.

W tym celu Zarząd Fundacji prowadził szereg działań i rozmów celem znalezienie potencjalnych partnerów (Cami, Herbewo, Urząd Marszałkowski, Caritas, Kuria Krakowska, Urząd Marszałkowski, Siostry Albertynki, Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Podjęte rozmowy zakończyły się fiaskiem, głównie z przyczyn finansowych. W ostatnim roku nie udało się przekonać ani Caritas Archidiecezji Krakowskiej ani Kurię Krakowską do podjęcia realnej współpracy. W konsekwencji należało podjąć dalsze poszukiwania partnera strategicznego.

– W tym roku powrócono do pomysłu związanego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pomysł ten Rada Fundacji traktowała jako ostateczność (wniosek taki był wielokrotnie odrzucany), bo realizacja jego wiązała się z konieczności przekazania na własność w formie darowizny wybudowanego przez Fundację Domu Opieki Dożywotniej znajdującego się w Krakowie Bodzowie przy ul. Wielkanocnej 58 wraz z działkami 240 i 241 na rzecz Urzędu Miasta. Jednak nie widząc innego wyjścia Zarząd Fundacji – po rozmowach wstępnych z dyrektorem Witoldem Kramarzem – jeszcze raz zaproponował Radzie Fundacji to rozwiązanie. Rada Fundacji po spotkaniu i dyskusji z dyrektorem Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Witoldem Kramarzem oraz jego zastępcami wyraziła pozytywną opinię na temat przekazania w formie darowizny Domu Opieki Dożywotniej znajdującego się w Krakowie Bodzowie przy ul. Wielkanocnej 58 wraz z działkami 240 i 241 w zamian za zagwarantowanie pierwszeństwa pobytu oraz zapewnienia całodobowej opieki dla podopiecznych Fundacji w liczbie 25. Gwarancją wywiązania się z umowy ma być podpisany w przyszłości akt notarialny wraz z aneksem, na którym będą wyszczególnione osoby mające mieszkać w tym Domu po jego uruchomieniu.

Działalność pożytku publicznego

– Styczeń, luty – działania o charakterze integracyjnym z Caritas z Środowiskowymi Domami Samopomocy i Domami Pomocy Społecznej na ul. Kluzeka, na ul. Helclów oraz na ul. Praskiej Spotkanie Śpiewane, konkurs poezji, konkurs na ubranie z recyklingu. Warsztaty ceramiczne – tematyka anielska i formy użytkowe.

– Marzec, kwiecień, maj – przygotowania etiudy teatralnej „Jeden Dzień” próby pantomimy, kręcenie sekwencji do wizualizacji, próby muzyczne, montowanie filmu.

Udział w konkursie filmowym w Zespole Szkół Specjalnych nr. 6 z filmem „Dobra jak chleb” we współpracy z ŚDS Pasteura 1 Działania malarskie na płótnie ze szkiców plenerowych z wakacji 2018r.

– Czerwiec, lipiec, sierpień –  małopolskie zawody wspinaczkowe współorganizacja z Caritas i  Stowarzyszeniem Przystanek Betlejem. Wyjazdy plenerowe i rehabilitacyjne – czerwiec plener malarski -Międzywodzie, plenery na terenie Krakowa, sierpień plener malarsko fotograficzny i rehabilitacja zabiegowa- Dziwnówek.

– Wrzesień, październik, listopad – udział w konkursie fotograficznym dla osób niepełnosprawnych  w Kętach organizowanym przez ŚDS – wrzesień. Pomoc w przygotowaniach do uczestnictwa w Europejskim Festiwalu Filmowym w Koszalinie „Ty i Ja” – wrzesień. Udział w Zachariaszadzie – impreza plenerowa integracyjna – październik. Występ pantomimy na Gaudium – Przeglądzie   Teatrów i Twórczości osób niepełnosprawnych. Pierwsza nagroda na Gaudium  w grafice – październik. Pierwsza nagroda na festiwalu fART w Bydgoszczy za pantomimę o przyjaźni „Jeden Dzień”- listopad. Udział w Biennale Fotograficznym w Gdańsku – Fundacja Rozwoju Integracji AKCES naszych podopiecznych – listopad.

Grudzień – spotkania Bożonarodzeniowe. Warsztaty ceramiczne – ozdoby Bożonarodzeniowe.

Reklama

Fundacja w dalszym ciągu prowadzi reklamę w ograniczonym – ze względu na posiadane środki – reklamę tj. poprzez pozycjonowanie przez firmę zewnętrzną strony internetowej oraz podtrzymywanie kontaktów z TVN, Polska Press, Radiem Kraków, Wydawnictwem WAM, portalem Odeon i Gościem Niedzielnym.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Brak.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Wpłaty indywidualne i z 1% – 4 332,44 PLN

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Brak.

7. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty realizacji zadań statutowych:  3 998,60 PLN
Koszty zarządu: 22 282,22 PLN

OGÓŁEM: 26 280,82 PLN

9-12. Dane o zatrudnieniu w fundacji

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

13-23.

 1. Dane o pożyczkach

Brak

 1. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

PKO BP S.A. I Oddział Kraków: 62 1020 2892 0000 5802 0016 1422

Kwota: 40 146,55 PLN

 1. Dane o nabytych obligacjach

Brak

 1. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Brak

 1. Dane o nabytych nieruchomościach

Brak

 1. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych

Brak

 1. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Aktywa: 4 979 956,28 PLN

 1. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Zobowiązania: 989,76 PLN

 1. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Nie dotyczy

 1. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.

 1. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych

CIT-8

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli zewnętrznej.