Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2018

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie w roku 2018

Sporządzone w Krakowie w dniu 15 kwietnia 2019 r.

1. Informacje ogólne

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie
30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12,
wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r.
data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 22 grudnia 2004 r.
nr KRS: 0000067177 REGON: 350561061

Członkowie zarządu:
Stanisław Radoń, zam. 30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12 – Przewodniczący
Dorota Gaudyn-Otowska, zam. 31-803 Kraków, ul. Na Lotnisku 17/44 – Członek Zarządu

Cele statutowe:
Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:

– Szeroko rozumiane wsparcie dla podopiecznych oraz ich rodzin, zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, warsztaty terapii zajęciowej (psychoterapia-arteterapia) oraz poszukiwanie partnera celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.

– Należy podkreślić, że poszukiwanie oraz pozyskanie celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej stanowi aktualnie dla Fundacji konieczność głównie z tego powodu, że Fundacja nie jest w stanie dokończyć budowy Domu Opieki Rodzinnej ze względu na brak środków (kwota potrzebna na dokończenie domu oraz jego uruchomienie aktualnie przekracza 4 000 000 PLN) a pozyskiwane wpłaty z 1% oraz osób indywidualnych ledwo wystarczają na wykonywanie podstawowej działalności statutowej oraz administrację. Z przeprowadzonych przez Zarząd analiz wynika, że w aktualnej sytuacji Polski jedynie skuteczną jest duża reklama w mediach ogólnopolskich. Ponieważ koszt takiej skutecznej reklamy przekracza zapewne 1 000 000 PLN, dlatego mniejszej Fundacji na to nie stać. Zaś pieniądze pozyskane z reklamy o mniejszym zasięgu praktycznie pokrywają zainwestowane w taką reklamę środki (taka reklama jest z przyczyn ekonomicznych niewskazana). Podejmowane w poprzednich latach próby pozyskanie środków unijnych okazały się nieskuteczne, głównie z tego powodu, że Fundacja traktowana jest jako prywatna inicjatywa małej grupy samotnych matek wychowujących swoje głęboko upośledzone dzieci.

– W związku z tym Fundacja w dalszym ciągu prowadzi szereg działań i rozmów celem znalezienie potencjalnych partnerów (aktualnie Caritas, Herbewo, Urząd Marszałkowski). W 2018 r. udało się przekonać Caritas Archidiecezji Krakowskiej do podjęcia realnej współpracy. Na początku kwietnia 2018 r. Rada Caritas Archidiecezji Krakowskiej podjęła decyzję przejęcia pod opiekę podopiecznych Fundacji w zamian za darowiznę domu znajdującego się na ul Widłakowej 58 położonego na działkach 240 i 241 obr. Podgórze. W najbliższej przyszłości Rada Fundacji podejmie stosowaną uchwałę i podejmie dalsze kroki prawne związane z podpisaniem umowy z Caritas (ustalenie szczegółów).

– Reklama. Fundacja w dalszym ciągu prowadzi reklamę w ograniczonym – ze względu na posiadane środki – reklamę tj. poprzez pozycjonowanie przez firmę zewnętrzną strony internetowej oraz podtrzymywanie kontaktów z TVN, Polska Press, Radiem Kraków, Wydawnictwem WAM, portalem Odeon i Gościem Niedzielnym.

Działalność pożytku publicznego

– Okres od marca do maja 2018 r. był okresem, w którym członkowie niepełnosprawni intelektualnie Fundacji Matki Teresy z Kalkuty rozpoczęli nowa formę terapii – warsztaty ceramiczne. Zorganizowano miejsce przy współpracy z Caritas i rozpoczęto pierwsze działania z oswajaniem materiału jakim jest glina, jego wypalaniem, nakładaniem szkliwa . Podopieczni byli wprowadzani we wszystkie tajemnice techniczne ceramiki. Organizacja i przeprowadzenie działania z podopiecznymi niepełnosprawnymi intelektualnie Fundacji Matki Teresy z Kalkuty. Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przygotowanie materiałów do pracy plastycznej, korekty, opieka pedagogiczna podczas działań art terapeutycznych.

– Okres od czerwca do sierpnia 2018 r. był czasem wyjazdów podopiecznych Fundacji Matki Teresy z Kalkuty: na plener malarski nad morze Bałtyckie do Międzywodzia w czerwcu, w lipcu kontynuowano zajęcia ceramiczne. Sierpień był okresem kolejnego pleneru malarskiego nad jeziorami w Zbicznie, oraz wyjazdu rekreacyjnego, gdzie uczestnicy korzystali z pływania kajakiem i kąpieli w jeziorze. Koordynacja i opieka pedagogiczna, w wodzie, transporcie osób niepełnosprawnych, opieka higieniczna i całodobowa podczas wyjazdów. Rozpoczęto przygotowania do wystawy poplenerowej i prezentującej dorobek artystyczny roku 2018 r. w Galerii „Cudowne Lata”.

– Okres września, października i listopada 2018 r. był czasem ćwiczeń pantomimy o Błogosławionej Hannie Chrzanowskiej i prezentowania pantomimy na przeglądach krakowskich min. „Gaudium” podopiecznych Fundacji Matki Teresy z Kalkuty ze współpraca z domem Caritas. Listopad był miesiącem przygotowywania ceramicznych form na Święta Bożego Narodzenia – aniołów, szopek, lepienia, wypalania, szkliwienia.

– Miesiąc grudzień 2018 r. był okresem przygotowań obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia przez członków Fundacji Matki Teresy z Kalkuty – wykonywania wielu elementów dekoracyjnych i kart multimedialnych we współpracy z Domem Caritas. Przygotowywaniem obchodzenia wspólnej Wigilii, kolędowania z Domem Caritas, Kluzeka i Helclów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Brak.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Wpłaty indywidualne 2 685,00 PLN

Wpłaty z 1%: 4 478,60 PLN

Przychody ze źródeł prawnych 60,00 PLN

OGÓŁEM: 7 223,60 PLN

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Brak.

7. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty realizacji zadań statutowych: 41 829,11 PLN
Koszty administracyjne:
Koszty nieodpłatnej dz.p.p. 15 413,46 PLN
Koszty administracyjne 26 415,65 PLN

OGÓŁEM: 41 829,11 PLN

9-12. Dane o zatrudnieniu w fundacji

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

13-23.

 1. Dane o pożyczkach
  Brak
 2. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
  PKO BP S.A. I Oddział Kraków: 62 1020 2892 0000 5802 0016 1422
  Kwota: 67 128,52 PLN
 3. Dane o nabytych obligacjach
  Brak
 4. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
  Brak
 5. Dane o nabytych nieruchomościach
  Brak
 6. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
  Brak
 7. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
  Aktywa: 4 980 394,10 PLN
 8. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
  Zobowiązania: 586,70 PLN
 9. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
  Nie dotyczy
 10. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
  Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.
 11. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
  CIT-8

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli zewnętrznej.