Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2017

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie w roku 2017

Sporządzone w Krakowie w dniu 16 czerwca 2018 r.

1. Informacje ogólne

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie

30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12,

wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r.

data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 22 grudnia 2004 r.

nr KRS: 0000067177 REGON: 350561061

Członkowie zarządu:

Stanisław Radoń, zam. 30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12 – Przewodniczący

Dorota Gaudyn-Otowska, zam. 31-803 Kraków, ul. Na Lotnisku 17/44 – Członek Zarządu

Cele statutowe:

Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:

 • Szeroko rozumiane wsparcie dla podopiecznych (oraz ich rodzin), zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, warsztaty terapii zajęciowej (psychoterapia-arteterapia), poszukiwanie partnera celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.
 • Okres od 25.06.2017 r. do 24 sierpnia był okresem w którym zostały zrealizowane plenery malarskie na terenach zielonych Krakowa oraz wyjazd plenerowy do Międzywodzia 15.06. do 21.06.2017 r. Organizacja i przeprowadzenie działania z podopiecznymi niepełnosprawnymi intelektualnie Fundacji Matki Teresy z Kalkuty. Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przygotowanie materiałów do pracy plastycznej, korekty, opieka przy transporcie osób, opieka higieniczna, opieka pedagogiczna podczas działań artterapeutycznych. Czas wyjazdów po za miasto rodzime – opieka całodobowa.
 • Okres od 25 sierpnia 2017 r. do 24 października był okresem wyjazdu z pantomimą na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Wspaniałych do Tczewa – 09.09. do 15.09.2017r. i prezentowania pantomimy na przeglądach krakowskich min. „Gaudium” – 20.11. do 22.11. 2017r. Opieka pedagogiczna, artystyczna, w transporcie osób niepełnosprawnych, opieka higieniczna. Czas wyjazdów po za miasto – opieka całodobowa.
 • Czas od 25 grudnia 2017r. do 24.02.2018r. był okresem przygotowań obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia – wykonywania wielu elementów dekoracyjnych i kart multimedialnych we współpracy z Domem Caritas.
 • Przygotowywaniem wystawy malarskiej w kawiarnio-galerii „Cudowne Lata” przy ul. Tynieckiej 1. rozpoczęło to projekt zaprzyjaźniania na imprezach integracyjnych okolicznej ludności z twórczością osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Rozpoczęto przygotowania na etapie rysunków, zapisu pomysłów do nowej pantomimy poświęconej głęboko niepełnosprawnej, sparaliżowanej młodej dziewczynie. Działania codzienne mające na celu gromadzenie materiału plastycznego do wykorzystania w wizualizacji multimedialnej. Opieka nad niepełnosprawnymi – artystyczna, pedagogiczna i higieniczna.
 • Zorganizowano wernisaż artystyczny w galerio-kawiarni ul. Garncarska.
 • Fundacja w dalszym ciągu prowadzi szereg działań celem znalezienia potencjalnych partnerów (Caritas, Firma deweloperska Herbewo, Fundacja Chleb Życia, Fundacja dla Oparzonych, prywatna firma deweloperska) oraz podjęto wstępne ustalenia o potencjalnej współpracy. Dom i działka (systematyczna konserwacja).
 • Reklama: Kontynuacja pozycjonowania strony. Podtrzymywanie kontaktów z TVN, Polska Press, Radiem Kraków, Dziennikiem Polskim i Gościem Niedzielnym.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Brak.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Wpłaty indywidualne: 2 920 PLN

Wpłaty z 1%: 4 324,60 PLN

OGÓŁEM: 7 244,60 PLN

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Brak.

7. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty realizacji zadań statutowych: 39 004,32 PLN

Koszty administracyjne:

Koszty nieodpłatnej dz.p.p.: 15 660,85 PLN

Koszty administracyjne: 23 443,47 PLN

OGÓŁEM: 39 004,32 PLN

9-12. Dane o zatrudnieniu w fundacji

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

13-23.

 1. Dane o pożyczkach

Brak

 1. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

PKO BP S.A. I Oddział Kraków: 62 1020 2892 0000 5802 0016 1422

Kwota: 104 371,76 PLN

 1. Dane o nabytych obligacjach

Brak

 1. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Brak

 1. Dane o nabytych nieruchomościach

Brak

 1. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych

Brak

 1. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Aktywa: 4 980 831,92 PLN

 1. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Zobowiązania: 27,64 PLN

 1. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Nie dotyczy

 1. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.

 1. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych

CIT-8

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli zewnętrznej.