Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2016

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie w roku 2016

Sporządzone w Krakowie w dniu 16 czerwca 2017 r.

1. Informacje ogólne

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie
30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12,
wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r.
data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 22 grudnia 2004 r.
nr KRS: 0000067177
REGON: 350561061

Członkowie zarządu:
Stanisław Radoń, zam. 30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12 – Przewodniczący
Dorota Gaudyn-Otowska, zam. 31-803 Kraków, ul. Na Lotnisku 17/44 – Członek Zarządu

Cele statutowe:
Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:
– szeroko rozumiane wsparcie dla podopiecznych (oraz ich rodzin), którzy stracili czasowo lub na stałe rodziców lub opiekunów,
– zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne,
– wyjazdy na zgrupowania i obozy,
– warsztaty terapii zajęciowej (psychoterapia-arteterapia), aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy),
– poszukiwanie partnera celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.

W bieżącym roku prowadzono systematyczne spotkania informacyjne i rehabilitacyjne z rodzinami podopiecznych. Zorganizowano serię wyjazdów plenerowych dla podopiecznych. Zorganizowano wernisaż artystyczny w galerio-kawiarni ul. Garncarska. W związku z podpisaniem porozumienia z firmą Cama celem dokończenia budowy oraz uruchomienia Domu na Widłakowej 58 podjęto szereg działań celem ustalenia zakresu umowy prawno-notarialnej, zagospodarowania budynku oraz otoczenia (inwentaryzacja architektoniczna budynku, kosztorys, ustalenia formalno-materialne dotyczące wydzielenia budynku na działalność obu Fundacji). W marcu firma Cama wycofała się ze współpracy. Nawiązano kontakty z potencjalnymi 3 partnerami (Fundacja Chleb Życia, Fundacja dla Oparzonych, prywatna firma deweloperska) oraz podjęto wstępne ustalenia o potencjalnej współpracy. Dom i działka (systematyczna konserwacja, koszenie, naprawa drzwi i okna, wymiana zasilania systemu alarmowego).

Reklama: Kontynuacja pozycjonowania strony. Podtrzymywanie kontaktów z TVN, Polska Press, Radiem Kraków, Dziennikiem Polskim i Gościem Niedzielnym.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Brak.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Wpłaty indywidualne 6 270,00 PLN
Wpłaty z 1%: 9 001,50 PLN
OGÓŁEM: 15 271,50 PLN

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Brak.

7. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty realizacji zadań statutowych: 43 028,62 PLN
Koszty administracyjne:
Amortyzacja 437,82 PLN
Zużycie materiałów 2 662,93 PLN
Wynagrodzenia i ubezpieczenia 16 850,12 PLN
Pozostałe 23 077,75 PLN
OGÓŁEM: 43 028,62 PLN

9-12. Dane o zatrudnieniu w fundacji

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

13-23.

 1. Dane o pożyczkach
  Brak
 2. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
  PKO BP S.A. I Oddział Kraków: 62 1020 2892 0000 5802 0016 1422
  Kwota: 133 760,06 PLN
 3. Dane o nabytych obligacjach
  Brak
 4. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
  Brak
 5. Dane o nabytych nieruchomościach
  Brak
 6. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
  Brak
 7. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
  Aktywa: 4 981 269,74 PLN
 8. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
  Zobowiązania: 909,64 PLN
 9. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
  Nie dotyczy
 10. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
  Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.
 11. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
  CIT-8

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli zewnętrznej.