Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2015

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie w roku 2015

Sporządzone w Krakowie w dniu 29 maja 2016 r.

1. Informacje ogólne

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie
30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12,
wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r.
data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 22 grudnia 2004 r.
nr KRS: 0000067177
REGON: 350561061

Członkowie zarządu:
Stanisław Radoń, zam. 30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12 – Przewodniczący
Dorota Gaudyn-Otowska, zam. 31-803 Kraków, ul. Na Lotnisku 17/44 – Członek Zarządu

Cele statutowe:
Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:
– szeroko rozumiane wsparcie dla podopiecznych (oraz ich rodzin), którzy stracili czasowo lub na stałe rodziców lub opiekunów
– zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne
– wyjazdy na zgrupowania i obozy
– warsztaty terapii zajęciowej (psychoterapia-arteterapia),
– aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy)
– poszukiwanie partnera celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.

Systematyczne spotkania informacyjne i rehabilitacyjne w ciągu roku z rodzinami podopiecznych.

Zorganizowano kampanię reklamową z zespołem Como.

Zorganizowano serię wyjazdów plenerowych dla podopiecznych (15.04.-31.05.2015 r. oraz 23-25.08.2015 r.)

Zorganizowano wernisaż artystyczny w galerio-kawiarni ul. Garncarska (23.11.2015r.)

W związku z niewywiązaniem się z umowy zawartej 7 lipca 2010 r. ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Zgromadzenie przekazała darowiznę w nieruchomości położoną w Krakowie ul. Widłakowa 58 (obr. 4. Podgórze) utworzoną z zabudowanych działek 240 i 241 dnia 15.01.2015 r. (Akt notarialny repertorium A Nr 2354/2015) o wartości 4 955 813 PLN.

Od dnia 15.01.2015 r. Fundacja przejęła opiekę nad nieruchomością wraz Domem Opieki Rodzinnej przy ul. ul. Widłakowa 58.
W związku z niewywiązaniem się z umowy zawartej 7 lipca 2010 r. ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek podpisano porozumienie z Fundacją Pomoc Oparzonym oraz firmą Cama celem dokończenia budowy oraz uruchomienia Domu na Widłakowej 58.
W związku z podpisaniem powyższej umowy dokonywane są ustalenia formalno-materialne dotyczące wydzielenia budynku na działalność obu Fundacji

Reklama: Płatna – Polskie Radio Kraków. Kontynuacja pozycjonowania strony. Podtrzymywanie kontaktów z TVN, Radiem Kraków, Dziennikiem Polskim, Gazetą Wyborczą i Gościem Niedzielnym.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Brak.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Wpłaty indywidualne  4 750,00 PLN
Wpłaty z 1%: 6 454,83 PLN
OGÓŁEM: 11 204,83 PLN

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Brak.

7. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty realizacji zadań statutowych: 57 293,72 PLN
Koszty administracyjne:
Amortyzacja 437,76 PLN
Zużycie materiałów  6 233,71 PLN
Wynagrodzenia i ubezpieczenia 24 736,79 PLN
Pozostałe 25 885,40 PLN
OGÓŁEM: 57 293,72 PLN

9-12. Dane o zatrudnieniu w fundacji

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

13-23.

  1. Dane o pożyczkach
   Brak
  2. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
   PKO BP S.A. I Oddział Kraków: 62 1020 2892 0000 5802 0016 1422
   Kwota: 158 364,29 PLN
  3. Dane o nabytych obligacjach
   Brak
  4. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
   Brak
  5. Dane o nabytych nieruchomościach
   Brak
  6. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
   Brak
  7. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
   Aktywa: 4 981 707,56 PLN
  8. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
   Zobowiązania: 2 733,23 PLN
  9. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
   Nie dotyczy
  10. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
   Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.
  11. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych CIT-8

  W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli zewnętrznej.