Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2014

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie w roku 2014

Sporządzone w Krakowie w dniu 24 marca 2015 r.

1. Informacje ogólne

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie
30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12,
wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r.
data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 22 grudnia 2004 r.
nr KRS: 0000067177
REGON: 350561061

Członkowie zarządu:
Stanisław Radoń, zam. 30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12 – Przewodniczący
Dorota Gaudyn-Otowska, zam. 31-803 Kraków, ul. Na Lotnisku 17/44 – Członek Zarządu

Cele statutowe:
Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:
– szeroko rozumiane wsparcie dla podopiecznych (oraz ich rodzin), którzy stracili czasowo lub na stałe rodziców lub opiekunów
– zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne
– wyjazdy na zgrupowania i obozy
– warsztaty terapii zajęciowej (psychoterapia-arteterapia),
– aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy)
– poszukiwanie partnera celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.

Systematyczne spotkania informacyjne i rehabilitacyjne w ciągu roku z rodzinami podopiecznych.

Zorganizowano obóz wakacyjny dla członków FMTK do Świnoujścia.

Zorganizowano wernisaż malarstwa i fotografii podopiecznych pt. Cudowne Lata.
FMTK współorganizowała zajęcia wspinaczkowe dla podopiecznych.

W związku z niewywiązaniem się z umowy zawartej 7 lipca 2010 r. ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek wystąpiono o zwrot działek 240 i 241 wraz z Domem Opieki Dożywotniej.

Dnia 15.12.2014 r. podpisano Protokół Zdawczo-Odbiorczy dotyczący przekazania działek 240 i 241 Domem Opieki Dożywotniej oraz dokumentacją.

Nawiązano kontakt z 4 potencjalnymi partnerami, podjęto wstępne rozmowy celem dokończenia inwestycji pt. Dom Opieki Dożywotniej oraz podpisano wstępne deklaracje.

Reklama: Płatna – Polskie Radio Kraków. Kontynuacja pozycjonowania strony. Podtrzymywanie kontaktów z TVN, Radiem Kraków, Dziennikiem Polskim, Gazetą Wyborczą i Gościem Niedzielnym.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Brak.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Wpłaty indywidualne 3 004,17 PLN
Wpłaty z 1%:  7 677,30 PLN
Odsetki bankowe: 2 475,83 PLN
OGÓŁEM: 13 157,30 PLN

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Brak.

7. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty realizacji zadań statutowych: 50 513,37 PLN
Koszty administracyjne:
Amortyzacja 437,76 PLN
Zużycie materiałów 3914,24 PLN
Usługi obce 26 004,10 PLN
Podatki i opłaty 120,00 PLN
Koszty obsługi bankowej 611,40 PLN
Wynagrodzenia i ubezpieczenia 24 746,84 PLN
Pozostałe 3 780,00 PLN
OGÓŁEM: -94 481,80 PLN

9-12. Dane o zatrudnieniu w fundacji

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

13-23.

  1. Dane o pożyczkach
   Brak
  2. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
   PKO BP S.A. I Oddział Kraków: 62 1020 2892 0000 5802 0016 1422
   Kwota: 200 552,68 PLN
  3. Dane o nabytych obligacjach
   Brak
  4. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
   Brak
  5. Dane o nabytych nieruchomościach
   Brak
  6. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
   Brak
  7. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
   Aktywa: 212 243,06 PLN
  8. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
   Zobowiązania: 1 458,73 PLN
  9. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
   Nie dotyczy
  10. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań  podatkowych
   Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.
  11. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
   CIT-8

  W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli zewnętrznej.