7 kwietnia 2015

MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W KRAKOWIE W ROKU 2014

sporządzone w Krakowie w dniu 24 marca 2015 r.

1. Informacje ogólne
Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie
30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12,
wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r.
data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 22 grudnia 2004 r.
nr KRS: 0000067177
REGON: 350561061

Członkowie zarządu:
Stanisław Radoń, zam. 30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 3/12 – Przewodniczący
Dorota Gaudyn-Otowska, zam. 31-803 Kraków, ul. Na Lotnisku 17/44 – Członek Zarządu

Cele statutowe:
Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:
– szeroko rozumiane wsparcie dla podopiecznych (oraz ich rodzin), którzy stracili czasowo lub na stałe rodziców lub opiekunów
– zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne
– wyjazdy na zgrupowania i obozy
– warsztaty terapii zajęciowej (psychoterapia-arteterapia),
– aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy)
– poszukiwanie partnera celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.

Systematyczne spotkania informacyjne i rehabilitacyjne w ciągu roku z rodzinami podopiecznych.
Zorganizowano obóz wakacyjny dla członków FMTK do Świnoujścia.
Zorganizowano wernisaż malarstwa i fotografii podopiecznych pt. Cudowne Lata.
FMTK współorganizowała zajęcia wspinaczkowe dla podopiecznych.
W związku z niewywiązaniem się z umowy zawartej 7 lipca 2010 r. ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek wystąpiono o zwrot działek 240 i 241 wraz z Domem Opieki Dożywotniej.
Dnia 15.12.2014 r. podpisano Protokół Zdawczo-Odbiorczy dotyczący przekazania działek 240 i 241 Domem Opieki Dożywotniej oraz dokumentacją.
Nawiązano kontakt z 4 potencjalnymi partnerami, podjęto wstępne rozmowy celem dokończenia inwestycji pt. Dom Opieki Dożywotniej oraz podpisano wstępne deklaracje.
Reklama: Płatna – Polskie Radio Kraków. Kontynuacja pozycjonowania strony. Podtrzymywanie kontaktów z TVN, Radiem Kraków, Dziennikiem Polskim, Gazetą Wyborczą i Gościem Niedzielnym.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
Brak

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji
Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Wpłaty indywidualne 3 004,17 PLN
Wpłaty z 1%:  7 677,30 PLN
Odsetki bankowe: 2 475,83 PLN
OGÓŁEM: 13 157,30 PLN

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
Brak

7. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty realizacji zadań statutowych: 50 513,37 PLN
Koszty administracyjne:
Amortyzacja 437,76 PLN
Zużycie materiałów 3914,24 PLN
Usługi obce 26 004,10 PLN
Podatki i opłaty 120,00 PLN
Koszty obsługi bankowej 611,40 PLN
Wynagrodzenia i ubezpieczenia 24 746,84 PLN
Pozostałe 3 780,00 PLN
OGÓŁEM: -94 481,80 PLN

9-12. Dane o zatrudnieniu w fundacji
Fundacja nie zatrudnia pracowników.

13. Dane o pożyczkach
Brak

14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
PKO BP S.A. I Oddział Kraków: 62 1020 2892 0000 5802 0016 1422
Kwota: 200 552,68 PLN

15. Dane o nabytych obligacjach
Brak

16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Brak

17. Dane o nabytych nieruchomościach
Brak

18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
Brak

19. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa: 212 243,06 PLN

20. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Zobowiązania: 1 458,73 PLN

21. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
Nie dotyczy

22. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań  podatkowych
Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.

23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
CIT-8

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli zewnętrznej.