Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2013

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie w roku 2013

Sporządzone w Krakowie w dniu 2 kwietnia 2014 r.

1. Cele statutowe

Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:
– szeroko rozumiane wsparcie dla podopiecznych (oraz ich rodzin), którzy stracili czasowo lub na stałe rodziców lub opiekunów
– zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne
– wyjazdy na zgrupowania i obozy
– warsztaty terapii zajęciowej (psychoterapia-arteterapia),
– aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy)
– wspieranie Sióstr Albertynek w prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58

Systematyczne spotkania informacyjne i rehabilitacyjne w ciągu roku z rodzinami podopiecznych.

Zorganizowano obóz wakacyjny dla członków FMTK do Świnoujścia.
Zorganizowano wernisaż malarstwa i fotografii podopiecznych pt. Cudowne Lata.
Zarząd FMTK brał udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pt. „Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości”

FMTK współorganizowała zajęcia wspinaczkowe dla podopiecznych.
Wystąpiono o zmianę warunków zabudowy działki 227/1 i otrzymano warunki zabudowy na 7 domów. Podpisano umowę o wykonanie projektu wykonawczego na 7 domów z firmą Artech.

Fundacja czuwa nad realizacją umowy zawartej 7 lipca 2010 r. ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek, któremu przekazała do wykończenia i prowadzenia wybudowany Dom Opieki Dożywotniej dla osób upośledzonych (wspieranie i kontrola przebiegu uruchomiania oraz potem funkcjonowania Domu Opieki Dożywotniej).

Reklama: Reklama płatna Polskie Radio i MPK. Kontynuacja pozycjonowania strony. Podtrzymywanie kontaktów z TVN, Radiem Kraków, Dziennikiem Polskim, Gazetą Wyborczą i Gościem Niedzielnym.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Brak.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Wpłaty od firm i instytucji 1 090,00 PLN
Wpłaty indywidualne: 76 861,00 PLN
Wpłaty z 1%: 9 438,65 PLN
Odsetki bankowe: 8 747,55
OGÓŁEM: 96 137,20 PLN

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Brak.

7. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty realizacji zadań statutowych: 43 683,80 PLN
Koszty administracyjne:
Amortyzacja 437,76 PLN
Zużycie materiałów 2 987,32 PLN
Usługi obce 20 369,53 PLN
Podatki i opłaty 130,39 PLN
Koszty obsługi bankowej 611,40 PLN
Wynagrodzenia i narzuty 17 981,42 PLN
Reklama 9 222,54
OGÓŁEM: 95 424,16 PLN

9-12. Dane o zatrudnieniu w fundacji

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

13-23.

 1. Dane o pożyczkach
  Brak
 2. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
  PKO BP S.A. I Oddział Kraków: 62 1020 2892 0000 5802 0016 1422
  Kwota: 297 781,56 PLN
 3. Dane o nabytych obligacjach
  Brak
 4. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
  Brak
 5. Dane o nabytych nieruchomościach
  Brak
 6. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
  Brak
 7. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
  Aktywa: 322 210,88 PLN
 8. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
  Zobowiązania: 1 034,70 PLN
 9. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
  Nie dotyczy
 10. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
  Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.
 11. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
  CIT-8