Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2012

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie w roku 2012

Sporządzone w Krakowie w dniu 5 marca 2013 r.

1. Informacje ogólne

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie 30-114 Kraków, ul. Kościuszki 88/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r. data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 22 grudnia 2004 r.

nr KRS: 0000067177

REGON: 350561061

Członkowie zarządu:

Stanisław Radoń, zam. 30-114 Kraków, ul. Kościuszki 88/3 – Przewodniczący

Dorota Gaudyn-Otowska, zam. 31-803 Kraków, ul. Na Lotnisku 17/44 – Członek Zarządu

Cele statutowe:

Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:

– szeroko rozumiane wsparcie dla podopiecznych (oraz ich rodzin), którzy stracili czasowo lub na stałe rodziców lub opiekunów

– zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne

– wyjazdy na zgrupowania i obozy

– warsztaty terapii zajęciowej (psychoterapia-arteterapia),

– aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy)

– wspieranie Sióstr Albertynek w prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58

Fundacja czuwa nad realizacją umowy zawartej 7 lipca 2010 r. ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek, któremu przekazała do wykończenia i prowadzenia wybudowany Dom Opieki Dożywotniej dla osób upośledzonych (wspieranie i kontrola przebiegu uruchomiania oraz potem funkcjonowania Domu Opieki Dożywotniej).

FMTK prowadzi szeroko pojętą działalność na rzecz osób upośledzonych (systematyczne spotkania informacyjne i rehabilitacyjne w ciągu roku z rodzinami podopiecznych).

Zorganizowano 2 wernisaże malarstwa i fotografii podopiecznych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

FMTK współorganizowała zajęcia wspinaczkowe dla podopiecznych.

Wystąpiono o zmianę warunków zabudowy działki 227/1 (otrzymano warunki zabudowy na 3 domy a wystąpiono na 4 domy).

Reklama: przygotowanie i organizacja stoiska reklamowego w Parku Handlowym Zakopianka i Żabce.

Reklama płatna Gość Niedzielny i pozycjonowanie. Podtrzymywanie kontaktów z Radiem Kraków, Dziennikiem Polskim, Gazetą Wyborczą i Gościem Niedzielnym.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Brak.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodówj

Wpłaty indywidualne: 10 093,70 PLN

Wpłaty z 1%: 9 903,90 PLN

Odsetki bankowe: 4 901,58

OGÓŁEM: 22 700,48 PLN

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Brak.

7. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty realizacji zadań statutowych: 0 PLN

Koszty administracyjne:

Amortyzacja: 437,76 PLN

Zużycie materiałów: 2 769,05 PLN

Usługi obce: 13 447,57 PLN

Podatki i opłaty: 128,00 PLN

Koszty obsługi bankowej: 233,00 PLN

Pozostałe: 760 PLN

OGÓŁEM: 17 985,48 PLN

9-12. Dane o zatrudnieniu w fundacji

Fundacja nie zatrudnia pracowników (działalność na zasadzie wolontariatu).

13 -23.

 1. Dane o pożyczkach

Brak

 1. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

PKO BP S.A. I Oddział Kraków: 62 1020 2892 0000 5802 0016 1422

Kwota: 299 026,78 PLN

 1. Dane o nabytych obligacjach

Brak

 1. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Brak

 1. Dane o nabytych nieruchomościach

Brak

 1. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych

Brak

 1. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Aktywa: 321 146,36 PLN

 1. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Zobowiązania: 683,22 PLN

 1. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Nie dotyczy

 1. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań  podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.

 1. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych

CIT-8

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli zewnętrznej.