Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2011

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie w roku 2011

Sporządzone w Krakowie w dniu 26 marca 2012 r.

1. Informacje ogólne

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie 30-114 Kraków, ul. Kościuszki 88/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r. data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 22 grudnia 2004 r. nr KRS: 0000067177 REGON: 350561061

Członkowie zarządu

Stanisław Radoń, zam. 30-114 Kraków, ul. Kościuszki 88/3 – Przewodniczący
Dorota Gaudyn-Otowska, zam. 31-803 Kraków, ul. Na Lotnisku 17/44 – Członek Zarządu
Erwina Dubiel, zam. 30-216 Kraków, ul. Pod Sikornikiem – Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki
Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:
– wsparcie materialne i profesjonalne dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów,
– zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne,
– wyjazdy na zgrupowania i obozy,
– warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapia-arteterapia,
– aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy) ,
– wspieranie Sióstr Albertynek w prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.

Fundacja czuwa nad realizacją umowy zawartej 7 lipca 2010 r. ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek, któremu przekazała do wykończenia i prowadzenia wybudowany Dom Opieki Dożywotniej dla osób upośledzonych. Ponadto Fundacja kontynuuje działalność, która ma na celu wspieranie rozpoczętej inicjatywy budowy Domu Opieki Dożywotniej oraz prowadzi szeroko pojętą działalność na rzecz osób upośledzonych.

Fundacja dofinansowała oraz zorganizowała letni obóz wypoczynkowy dla osób z upośledzeniem, który odbył się w Dziwnówku w terminie 18.06 – 01.07.2011 r.

Zorganizowano 2 wernisaże malarstwa i fotografii podopiecznych – Wystawa Poplenerowa pt. Cudowne Lata: 24.09.2011 oraz w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
27.08.2011 zorganizowano wyjazd integracyjny z zajęciami wspinaczkowymi na skałkach.

Dokonano wyznaczenia i korekty granicy działki 227/1, która pozostała własnością Fundacji (wznowienie punktów granicznych i opracowanie mapy do celów projektowych) oraz założono ogrodzenie w uzgodnieniu z sąsiadami.

Zdobyto Warunki Zabudowy działki 227/1 na 3 domy (wystąpiono o zmianę warunków na 4 domy, jak było w założeniu).

Reklama: zmieniono logo Fundacji oraz stronę www, nawiązano współpracę z portalem JaMamTo oraz Gościem Niedzielnym.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych: Brak

Odpisy uchwał zarządu fundacji: Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

3. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach

Przychody z działalności statutowej: 24 367,50 PLN
Przychody finansowe: 10 093,70 PLN
Pozostałe: 245,80 PLN
OGÓŁEM: 34 707,00 PLN

Informacje o odpłatnych świadczeniach
realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń: Brak

Działalność gospodarcza: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Koszty realizacji zadań statutowych: 21 748,63 PLN
Koszty administracyjne:
Amortyzacja 72,96 PLN
Zużycie materiałów 575,13 PLN
Usługi obce 12 741,35 PLN
Podatki i opłaty 65,00 PLN
Wynagrodzenia 233,00 PLN
Pozostałe 1 097,73 PLN
Koszty finansowe: 400,10
Pozostałe koszty: 9,00
OGÓŁEM: 36 942,90 PLN

4. Pozostałe dane

Dane o pożyczkach: Brak

Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: PKO BP S.A. I Oddział Kraków: 62 1020 2892 0000 5802 0016 1422
Kwota: 293 191,80 PLN

Dane o nabytych obligacjach: Brak

Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Brak

Dane o nabytych nieruchomościach: Brak

Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: Brak

Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: Aktywa: 315 748,14 PLN

Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: Zobowiązania: 0 PLN.

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: Nie dotyczy.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych.

Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.

Informacja o składanych deklaracjach podatkowych: CIT-8.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli zewnętrznej.