Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2010

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie w roku 2010

Sporządzone w Krakowie w dniu 9 lutego 2011 r.

1. Informacje ogólne

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie

30-114 Kraków, ul. Kościuszki 88/3,

wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r.

data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 22 grudnia 2004 r.

nr KRS: 0000067177

REGON: 350561061

Członkowie zarządu

Stanisław Radoń, zam. 30-114 Kraków, ul. Kościuszki 88/3 – Przewodniczący

Dorota Gaudyn-Otowska, zam. 31-803 Kraków, ul. Na Lotnisku 17/44 – Członek Zarządu

Erwina Dubiel, zam. 30-216 Kraków, ul. Pod Sikornikiem – Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju (§ 4 Statutu).

Zgodnie z § 5 Statutu (w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Fundacji z dnia 19.10.2010 r.) Fundacja realizuje główny cel wszystkimi dostępnymi środkami, w szczególności poprzez:

1) wspieranie działalności stałego Ośrodka Opieki Rodzinnej w Krakowie,

2) powołanie trwałej wspólnoty typu rodzinnego, skupiającej podopiecznych oraz opiekunów i innych osób,

3) zapewnienie powołanej wspólnocie:

–  warunków praktycznej realizacji zasady miłości bliźniego z poszanowaniem godności, sprawiedliwości i równości (bez jakichkolwiek różnic np.: ze względu na pochodzenie, płeć, pokrewieństwo, wykształcenie, charakter, usposobienie, uprzedzenia czy sympatie),

–  stałej opieki duszpasterskiej,

–  stałej wszechstronnej pomocy charytatywno-opiekuńczej sióstr zakonnych (także dla przyuczenia opiekunów-asystentów lub opiekunek-asystentek zwłaszcza do obowiązków i czynności pielęgnacyjnych),

–  opieki i rehabilitacji zdrowotnej przez lekarzy-specjalistów, systematycznych kontaktów ze środowiskiem katolickim dla pozyskania kręgu przyjaciół i ewentualnych kandydatów na ochotników opiekunów-asystentów lub opiekunek-asystentek,

–  oddziaływania na opinię publiczną  (spotkania, odczyty, prasa, radio, telewizja) poprzez ukazywanie wartości i godności osób upośledzonych,

–  współpracy z władzami kościelnymi i administracyjnymi, instytucjami, organizacjami a także osobami indywidualnymi, którymi bliska jest idea charytatywnej pomocy rodzinnej lub którzy prowadzą działalność zbliżoną albo zbieżną z celem Fundacji (np.: Ośrodek Dziennej Adaptacji, Świetlica Kurii Archidiecezji Krakowskiej przy ulicy Wjazdowej, Arcybractwo Miłosierdzia w Krakowie itp.).

4) organizowanie działań wspierających rozwój fizyczny i duchowy osób upośledzonych umysłowo, w tym budowę ośrodka rehabilitacji fizycznej tych osób.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Wobec rosnącej liczby podopiecznych Fundacji, którym rodzice z racji wieku i stanu zdrowia nie są już w stanie zapewnić opieki, palącą potrzebą stało się przyspieszenie prac związanych z wykończeniem i oddaniem do użytkowania Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych. Mając na uwadze powyższe, w 2010 roku Fundacja skupiła swoje wysiłki na poszukiwaniu instytucji, której mogłaby przekazać Dom w formie darowizny w zamian za zobowiązanie do wykończenia inwestycji w krótkim czasie oraz utrzymania i prowadzenia Domu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także przyjęcia do niego dotychczasowych podopiecznych Fundacji. Po wielu rozmowach z różnymi doświadczonymi w takiej działalności instytucjami ostatecznie wybrano Zgromadzenie Sióstr Albertynek, które od lat z powodzeniem prowadzi kilka domów opieki dla osób z różnym stopniem upośledzenia.

Do podpisania aktu notarialnego doszło 7 lipca 2010 r.

Fundacja czuwa nad realizacja w/w umowy i kontynuuje działalność, która ma na celu wspieranie rozpoczętej inicjatywy budowy Domu Opieki Dożywotniej oraz kontynuuje szeroko pojętą działalność na rzecz osób upośledzonych nastawioną głównie na osoby zamieszkujące w Domu Opieki Dożywotniej. Wyżej opisane zmiany, a także śmierć założycielki i przewodniczącej Fundacji  w jednej osobie, pociągnęły za sobą również konieczność aktualizacji statutu, zmiany składu zarządu i rady oraz adresu siedziby Fundacji.

Z związku z zaistniałymi zmianami na Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:

– wsparcie materialne i profesjonalne dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów

– zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne,

– wyjazdy na zgrupowania i obozy,

– warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapia-arteterapia,

– aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy),

– wspieranie Sióstr Albertynek w prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58

Na jesieni roku 2010 Fundacja realizując nowe cele statutowe prowadziła działalność w następujących dziedzinach:

– wsparcie dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów (tymczasowe kierowanie osób do ośrodków prowadzonych przez Siostry Albertynki),

– zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapia-arteterapia (raz na dwa tygodnie po 1,5 godziny w Krakowie przy ul. Wjazdowej 2b),

– aktywizacja artystyczna (przygotowania do wystawy malarskiej oraz przedstawienia teatralnego),

– wyjazdy na zgrupowania i obozy (przygotowanie i organizacja oraz szukanie dofinansowania letniego obozu wypoczynkowego dla osób z upośledzeniem, który odbędzie się w czerwcu
2011 r.),

– opieka duszpasterska (spotkanie opłatkowe dla podopiecznych i rodziców, okazyjna spowiedź i msza św.)

– współpraca z Siostrami Albertynkami celem szybkiego uruchomienia Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58,

– ponadto stałe prowadzenie kampanii reklamowej (ulotki, korespondencja, kontakt z mediami, strona www)

Dla realizacji celów statutowych zorganizowano kwesty, w wyniku których udało się pozyskać środki w wysokości 4.197,00 zł. Fundacja przyjmowała również wpłaty od osób prywatnych, firm i instytucji.

3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Uchwały zostały załączone do sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Uzyskane przychody: 231.615,45 PLN

Wpłaty od firm i instytucji: 58,40 PLN

Kwesty: 4.197,00 PLN

Odsetki bankowe: 4.749,09 PLN

Wpłaty indywidualne: 28.495,00 PLN

Wpłaty 1% na OPP: 29.272,83 PLN

Darowizny rzeczowe:  –

6. Informacja o poniesionych kosztach:

Zużycie materiałów: –

Usługi obce: 3.997,44 PLN

Podatki i opłaty: 349,00 PLN

Koszty obsługi bankowej: 532,00 PLN

Pozostałe: 0,00 PLN

7. Dane, o których mowa w § 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji:

  1. a) – i) nie dotyczy (działania na zasadzie wolontariatu)
  2. j) aktywa: 318.289,04 PLN

zobowiązania 305,00 PLN

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Nie dotyczy.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ Fundacja całość dochodów przeznacza na cele statutowe.

10. Informacja o kontroli

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano  kontroli zewnętrznej Fundacji.