Wobec rosnącej liczby podopiecznych Fundacji, którym rodzice z racji wieku i stanu zdrowia nie są już w stanie zapewnić opieki, palącą potrzebą stało się przyspieszenie prac związanych z wykończeniem i oddaniem do użytkowania Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych.

Mając na uwadze powyższe, w 2010 roku Fundacja skupiła swoje wysiłki na poszukiwaniu instytucji, której mogłaby przekazać Dom w formie darowizny w zamian za zobowiązanie do wykończenia inwestycji w krótkim czasie oraz utrzymania i prowadzenia Domu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także przyjęcia do niego dotychczasowych podopiecznych Fundacji. Po wielu rozmowach z różnymi doświadczonymi w takiej działalności instytucjami ostatecznie wybrano Zgromadzenie Sióstr Albertynek, które od lat z powodzeniem prowadzi kilka domów opieki dla osób z różnym stopniem upośledzenia.

Do podpisania aktu notarialnego doszło 7 lipca 2010 r. Fundacja czuwa nad realizacja w/w umowy i kontynuuje działalność, która ma na celu wspieranie rozpoczętej inicjatywy budowy Domu Opieki Dożywotniej oraz kontynuuje szeroko pojętą działalność na rzecz osób upośledzonych nastawioną głównie na osoby zamieszkujące w Domu Opieki Dożywotniej. Wyżej opisane zmiany, a także śmierć założycielki i przewodniczącej Fundacji w jednej osobie, pociągnęły za sobą również konieczność aktualizacji statutu, zmiany składu zarządu i rady oraz adresu siedziby Fundacji.